Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการ “คลินิกการเขียนตำรา/หนังสือ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการ “คลินิกการเขียนตำรา/หนังสือ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์  ดีศีลธรรม  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กล่าวเปิดโครงการ “คลินิกการเขียนตำรา/หนังสือ” คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562  ครั้งที่ 2 :  วันที่  20-21  สิงหาคม  2562 ณ  ห้องประชุม 3 (TA202) ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการได้รับความรู้  ความเข้าใจการเขียนตำรา/หนังสือ  สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ตำรา/หนังสือ เพื่อนำไปสู่การเขียนตำรา/หนังสือที่ถูกต้อง และการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน, ริญณ์ฐพัชร์ จันจำนงค์
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ(การใช้โปรแกรม google from)

ฝ่ายพัฒนานิสิต …