Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2559

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2559

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 คณะเทคโนโลยี จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยได้รับเกียรติจาก คุณศิริพร ไสยรัตน์ กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ขั้นตอนและวิธีการในการปรับปรุงหลักสูตร” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรให้ตอบโจทย์โลกยุคอนาคต

ทั้งนี้ เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยี ได้รับทราบขั้นตอนและวิธีการในการปรับปรุงหลักสูตร หรือแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรให้ตอบโจทย์โลกยุคอนาคต และได้พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาของคณะเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การจัดโครงการดังกล่าวมีคณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มมส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบ 3 Admission 1 และ 2

สมัครวันที่ 7-1 …