Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการเทคโนโลยีสีเขียว ประจำปี 2557

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการเทคโนโลยีสีเขียว ประจำปี 2557

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเทคโนโลยีสีเขียว ประจำปี 2557 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตของคณะเทคโนโลยี ได้บำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมภายในคณะ มีสภาพแวดล้อมที่ดีและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต

อีกทั้งเป็นการเตรียมสถานที่ต้อนรับบัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556-2557 อีกด้วย การจัดโครงการเทคโนโลยีสีเขียวในครั้งนี้ มีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการฯเป็นจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับนิสิตที่ผ่านการพิจารณาทุนกู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2560