Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ หัวข้อ “การวิเคราะห์แบบประเมินด้วยโปรแกรม SPSS เบื้องต้น” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ มูลตรี รองคณบดีคณะเทคโนโลยี ฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการวิชาการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี คุณเจษฏา กลิ่นกล้า เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรม

ทั้งนี้ เพื่อให้นิสิตมีความรู้เรื่องการวิเคราะห์แบบประเมินด้วยโปรแกรม SPSS ในการจัดกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งให้นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ การจัดโครงการดังกล่าวมีนิสิตเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มมส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบ 3 Admission 1 และ 2

สมัครวันที่ 7-1 …