Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม “อาหารอาเซียนลุ่มน้ำโขง”

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม “อาหารอาเซียนลุ่มน้ำโขง”

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม “อาหารอาเซียนลุ่มน้ำโขง” (ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร์) ขึ้น ณ ห้อง TA401 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ประมวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงาน

ภายในโครงการ มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ บริเวณชั้น 1 คณะเทคโนโลยี แบ่งกลุ่มการทำอาหารเป็น 5 ฐาน ประกอบด้วย ฐานที่ 1 กลุ่มอาหารประเทศไทย ฐานที่ 2 กลุ่มอาหารประเทศเมียนมาร์ ฐานที่ 3 กลุ่มอาหารประเทศลาว ฐานที่ 4 กลุ่มอาหารประเทศเวียดนาม และฐานที่ 5 กลุ่มอาหารประเทศกัมพูชา

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนในเขตอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตลอดจนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิตต่างชาติ บุคลากรทั้งในคณะเทคโนโลยี และภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมทั้งผู้ที่สนใจได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับอาหารในชีวิตประจำวัน ของอาเซียนลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมาร์ อีกทั้งเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมการรับประทานอาหารในชีวิตของอาเซียนและอยู่ร่วมกันในยุคประชาคมอาเซียน และเพื่อให้นิสิตเรียนรู้วัฒนธรรมอาหารอาเซียน และสามารถถ่ายทอดแก่รุ่นน้องเยาวชนได้

นอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “เสวนาประสาพื้นบ้าน อาหารอาเซียนลุ่มน้ำโขง” และสรุปองค์ความรู้ ในการนี้มี ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิต คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมโครงการกว่า 150 คน

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คลิกดาวน์โหลดรูปภาพทั้งหมด

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มมส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบ 3 Admission 1 และ 2

สมัครวันที่ 7-1 …