Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2563 หัวข้อ “การเขียนตำรา/หนังสืออย่างถูกต้องเพื่อใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ” โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการได้รับความรู้ ความเข้าใจการเขียนตำรา/หนังสือ สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ตำรา/หนังสือ และการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ต่อไป

ภาพ/ข่าว :  ริณณ์ฐพัชร์ จินจำนงค์ ธวัชชัย แฝงลำดวน

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4

ด่วน!! ประกาศขย …