Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 อบรมหัวข้อ “เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน/คำสอน/ตำรา/หนังสือ” โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว และมี
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และที่ปรึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์  ที่ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการได้รับความรู้ ความเข้าใจเทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน/คำสอน/ตำรา/หนังสือ/บทความวิจัย/บทความวิชาการ และจรรยาบรรณนักวิจัย สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ตำรา/หนังสือ/บทความวิจัย/บทความวิชาการ และนำไปสู่การเขียนเอกสารประกอบการสอน/คำสอน/ตำรา/หนังสือ/บทความวิจัย/บทความวิชาการ และการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการต่อไป

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / ริณณ์ฐพัชร์ จันจำนงค์
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มมส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบ 3 Admission 1 และ 2

สมัครวันที่ 7-1 …