Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 19-23 ธันวาคม 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นประธานในการนำคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ฝึกอบรมหัวข้อ ค่าย “การเขียนเอกสารประกอบการสอน/คำสอน/ตำรา/หนังสือ/บทความวิจัย/บทความวิชาการ” ณ วิชชิ่ง ทรี ขอนแก่น รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น

การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเขียนเอกสารประกอบการสอน/คำสอน/ตำรา/หนังสือ/บทความวิจัย/บทความวิชาการ ให้ถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ต่อไป

ภาพ / ข่าว : ริณณ์ฐพัชร์ จันจำนงค์
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มมส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบ 3 Admission 1 และ 2

สมัครวันที่ 7-1 …