Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมประสบการณ์ให้นิสิตในการเป็นผู้ประกอบการ

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมประสบการณ์ให้นิสิตในการเป็นผู้ประกอบการ

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการส่งเสริมประสบการณ์ให้นิสิตในการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเข้าใจระบบการประกอบธุรกิจค้าปลีกและฝึกประสบการณ์นิสิตให้เป็นผู้ประกอบการได้ ซึ่งเป็นแนวทางในการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาการควบคู่กับการทำงาน (work intergrade learning) เป็นกำลังคนที่มีสมรรถนะเรียนรู้เพื่อสร้างธุรกิจเป็นของตัวเอง และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชน ภายใต้โครงการดังกล่าว คณะดำเนินงาน นำโดย รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายอำนายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ได้จัดกิจกรรม “ตลาดนัดเทคโน” ขึ้น

โดยมีการเปิดตลาด เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 และได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม ได้เป็นประธานเปิดตลาดนัดเทคโนในเวลา 15.39 น. ณ บริเวณด้านหน้าคณะเทคโนโลยี ทั้งนี้ ตลาดนัดเทคโนจะเปิดจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ และอาหาร ในทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ เวลา 15.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าคณะเทคโนโลยี และหากคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มีความประสงค์จำหน่ายสินค้าภายในงานดังกล่าว ขอความกรุณาแจ้งความประสงค์มายังงานพัฒนานิสิตและงานบริการวิชาการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ภาพ : ธวัชชัย แฝงลำดวน
ข่าว : ณาตยา ลาดกระโทก

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี ได้จัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 27 …