Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการพิธีไหว้ครูและผูกไทค์ติดเข็ม ประจำปีการศึกษา 2559

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการพิธีไหว้ครูและผูกไทค์ติดเข็ม ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพิธีไหว้ครูและผูกไทค์ติดเข็ม ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ มูลตรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยี เป็นประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นผู้นำนิสิตกล่าวคำไหว้ครูและปฏิญาณตน (ร้องเพลงพระคุณที่สาม) และผู้แทนนิสิตเชิญพานไหว้ครู พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตของคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ สร้างความรักความศรัทธาระหว่างศิษย์และครูอาจารย์ ตลอดจนเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่ศิษย์อันที่จะศึกษาเล่าเรียนต่อไป

ในโอกาสนี้ ได้มีการมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรแก่นิสิตที่เรียนดี ความประพฤติดี, มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรแก่นิสิตที่มีกิจกรรมดีเด่น, มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรแก่นิสิตที่มีมารยาทงาม, มอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่แต่งกายยอดเยี่ยม, และมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558

นอกจากนี้ ได้ร่วมพิธีผูกไทค์ติดเข็มให้กับนิสิตคณะเทคโนโลยี พร้อมทั้งประกาศผลรางวัลการประกวดพานและมอบรางวัล ตลอนจนได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงมาร์ชเทคโนโลยี ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ห้อง TA401 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / กฤษดา จิตเรณู / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มมส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบ 3 Admission 1 และ 2

สมัครวันที่ 7-1 …