Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559 หัวข้อ “ศึกษาดูงานการบริหารหลักสูตร และการบริหารจัดการ” ในระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2559 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี และภูไอยรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ทั้งนี้ เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพหรือการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนางานด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแผนการดำเนินงานที่นำไปสู่แนวทางในการจัดทำโครงการกิจกรรมย่อยที่สอดรับกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ร่วมทั้งแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ตลอดจนการบริหารหลักสูตรนานาชาติให้พัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานโลก

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มมส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบ 3 Admission 1 และ 2

สมัครวันที่ 7-1 …