Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปี 2560

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปี 2560

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายพิเศษ “เทคนิคการสมัครงานเเละการเขียนเรซูเม่” โดย บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด และการบรรยายพิเศษ “เทคนิคการทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จจากศิษย์เก่า สู่ศิษย์ปัจจุบัน” โดย คุณนรเศรษฐ์ สาลีทอง ศิษย์เก่าคณเทคโนโลยี 

วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคในการสมัครงานและการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ความเป็นผู้นำ อีกทั้งเพื่อให้ศิษย์เก่าได้ให้ความรู้แก่ศิษย์ปัจจุบันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี พร้อมทั้งเป็นรแลกากเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน ทั้งนี้มีบุคลากรและนิสิตคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ณ ห้อง (TA401) ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นัธทวัฒน์ รักสะอาด
ที่มา : ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

TECHNO CHECK ALSO

ภาควิชาการเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ นำนิสิตลงพื้นที่ เรียนรู้อาหารหมัก

วันที่ 26 กุมภา …