Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปี 2559

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต “การเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและเทคนิคการทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จจากศิษย์เก่า สู่ศิษย์ปัจจุบัน” ประจำปี 2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนงศักดิ์ มูลตรี รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายพิเศษ “เทคนิคการสมัครงานและเสริมสร้างบุคลิกภาพ” โดย อาจารย์ธีรมิตร จันทร์สิงห์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และการบรรยายพิเศษ “เทคนิคการทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จจากศิษย์เก่า สู่ศิษย์ปัจจุบัน” โดย คุณพลพิทักษ์ มังษะชาติ ผู้จัดการร้านณรงค์การเกษตร

วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคในการสมัครงานและการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ความเป็นผู้นำ อีกทั้งเพื่อให้ศิษย์เก่าได้ให้ความรู้แก่ศิษย์ปัจจุบันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี พร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน ทั้งนี้มีบุคลากรและนิสิตคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ณ ห้อง (TA401) ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มมส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบ 3 Admission 1 และ 2

สมัครวันที่ 7-1 …