Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนิสิต ประจำปี 2559

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนิสิต ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 คณะเทคโนโลยี จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนิสิต ประจำปี 2559 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนงศักดิ์ มูลตรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี นายกัมปนาท อาชา ผู้ช่วยผู้อำนวนการศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้กับนิสิต ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีนิสิตเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มมส จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 17 “Techno Farm Fair”

คณะเทคโนโลยี มม …