Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการตลาดนัดเทคโน

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการตลาดนัดเทคโน

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คณะเทคโนโลยี ได้จัดตลาดนัดโน (ทุกวันพฤหัสบดี) เวลา 15.30 น. ณ บริเวณริมคลองด้านข้างคณะเทคโนโลยี มมส.

ภาพ : จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ
ข่าว : ณาตยา ลาดกระโทก

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกมันเทศญี่ปุ่นในภาชนะและการจัดการระบบน้ำในพื้นที่จำกัด ภายใต้ชื่อ “หลักสูตรการปลูกมันเทศญี่ปุ่นเชิงการค้า”

เมื่อวันที่ 2 ส …