Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2558

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยี จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นการส่งเสริมและใส่ใจในสุขภาพร่างกาย ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรสังกัดคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยมีบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเป็นจำนวนมาก

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 (TECHNO FARM FAIR)