Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการจัดการความรู้ หัวข้อ “การเขียน มคอ.7 ให้ตรงเป้าหมาย”

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการจัดการความรู้ หัวข้อ “การเขียน มคอ.7 ให้ตรงเป้าหมาย”

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการจัดการความรู้ หัวข้อ “การเขียน มคอ.7 ให้ตรงเป้าหมาย” โดยได้รับเกียรติจากบุคลากรของศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และนายกัมปนาท อาชา นักวิชาการศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน มคอ.7 อย่างถูกต้อง และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการและพัฒนาหลัก สูตร รวมถึงการประกันคุณภาพหลักสูตรต่อไป

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มมส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบ 3 Admission 1 และ 2

สมัครวันที่ 7-1 …