Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดอบรมหัวข้อ ค่าย “การเขียนเอกสารคำสอน/ตำรา/หนังสือ/บทความวิจัย”

คณะเทคโนโลยี จัดอบรมหัวข้อ ค่าย “การเขียนเอกสารคำสอน/ตำรา/หนังสือ/บทความวิจัย”

คณะเทคโนโลยี จัดอบรมหัวข้อ ค่าย “การเขียนเอกสารคำสอน/ตำรา/หนังสือ/บทความวิจัย”ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่นาสีนวน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา  มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธี

          การจัดงานครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการได้รับความรู้ ความเข้าใจเทคนิคการเขียนเอกสารคำสอน/ตำรา/หนังสือ/บทความวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัย สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ตำรา/หนังสือ/บทความวิจัย และนำไปสู่การเขียนเอกสารคำสอน/ตำรา/หนังสือ/บทความวิจัย  และการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ต่อไป

ภาพ / ข่าว : นางสาวริณณ์ฐพัชร์ จันจำนงค์
ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี มมส.ปี2564

วันพฤหัสบดีที่ …