Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะเทคโนโลยี จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะเทคโนโลยี ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 วิถีใหม่ แบบ New Normal
วันนี้ (7 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.00 น. กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นภุมริน 12 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)
โดยได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดป้องกันโรคโควิด-19 มีจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับนิสิต ผู้บริหาร บุคลากรก่อนเข้าสถานที่อย่างเข้มข้น สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง นั่งในพื้นที่ที่จัดเตรียม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า การจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ การใช้ชีวิตของนิสิตใหม่ และให้นิสิตใหม่มีความรู้ความเข้าใจต่อหน่วยงานบริการของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดแก่นิสิต โดยในวันนี้มีนิสิตที่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563 ทั้งสิ้น 10,874 คน จาก 17 คณะ 2 วิทยาลัย แบ่งเป็นเข้าร่วมอยู่ที่หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1,000 คน จาก 5 คณะที่ตั้งอยู่เขตพื้นที่ในเมือง และอยู่ที่คณะต้นสังกัด เขตพื้นที่ขามเรียง โดยใช้การเชื่อมต่อระบบการถ่ายทอดสัญญาณออนไลน์ และเวลา 11.40 น. ฝ่ายพัฒนานิสิตได้จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ของคณะโดยได้จัดห้องปฐมนิเทศแยกตามสาขาวิชาทั้งในภาคเช้าและบ่าย โดยให้นิสิตนั่งเว้นระยะห่าง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวต้องรับนิสิตใหม่ แบบถ่ายทอดออนไลน์ online โดย โปรแกรม CisCo Webex กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ online แต่ละห้องที่ได้จัดเตรียมไว้ และชมวิดีทัศน์แนะนำคณะเทคโนโลยี ทั้งนี่มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมแบบ New Normal

ภาพ/ข่าว: ธวัชชัย แฝงลำดวน
ที่มา: คณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

วันนี้ (30 กันย …

Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

คณะเทคโนโลยี จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2558 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ ณ ห้องประชุม TA201 ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี ทั้งนี้มีอาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะเทคโนโลยีเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ภาพ /ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB2021

คณะเทคโนโลยี มห …