Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563

คณะเทคโนโลยี จัดพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563

เมื่อวันที่ 10-11 ธันวาคม 2563 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ฝึกซ้อมย่อยระดับคณะมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต บัณฑิต คณะเทคโนโลยี รายงานตัวและลงทะเบียน ณ บริเวณลานชั้น 1 คณะเทคโนโลยี เวลา 9.10น. คณบดีคณะเทคโนโลยี(รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม) กล่าวต้อนรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะเทคโนโลยี
และพิธีมอบเหรียญทอง วิทยาศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 หลังจากนั้น สโมสรนิสิตร่วมแสดงความยินดีด้วยไมตรีสานสัมพันธ์รุ่นพี่ หลังจากนั้น เวาลา 9.25-9.45 น. ชี้แจงการลงทะเบียนรายงานตัวของบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เพ็งมีศรี รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต ชี้แจงการลงทะเบียนรายงานตัวของบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต และชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกายของบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต โดย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุลย์จิรา สุขบุญญสถิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตตรา หลวงอินทร์) ชี้แจงเกี่ยวกับการฝึกซ้อมและชมการสาธิตของนิสิตต้นแบบ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณี สมัปปิโต หลังจากนั้นบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต แยกฝึกซ้อมย่อยตามสาขาวิชา

ภาพ/ข่าว: ธวัชชัย แฝงลำดวน

TECHNO CHECK ALSO

สำนักวิทยบริการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการร่วมกับคณะเทคโนโลยี

วันที่ 16 ธันวา …