Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี การศึกษา 2561 ณ ห้อง TA401 อาคารเรียนรวมและปฎิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต กล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าว เปิดงานต้อนรับนิสิตใหม่ คณะเทคโนโลยี และได้แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ของแต่ละสาขาวิชาในคณะ ช่วงท้ายสำนักวิทยบริการได้มาให้การแนะนำเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด หลังจากเสร็จกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่แยกพบอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละภาควิชา เพื่อแนะนำหลักสูตร แนะนำวิธีการลงทะเบียน

ในการกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตใหม่ ทั้งการให้ความรู้ ความเข้าใจ การปรับตัว สร้างความอบอุ่น ความประทับใจ

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน

ที่มา : งานพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ Open Innovation

เมื่อวันที่ 12 …