Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา 2563

คณะเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา 2563

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายพัฒนานิสิตได้จัดรูปแบบในการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 new normal ดำเนินการคัดกรองวัดไข้ และให้นิสิตทุกคนสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าสถานที่คณะเทคโนโลยี เพื่อพบอาจารย์ที่ปรึกษา ในแต่ละห้อง โดยได้จัดให้นิสิตนั่งเว้นระยะห่างในแต่ละห้อง ตามสาขาวิชา ได้แก่ วท.บ.เทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร วท.บ.สัตวศาสตร์ วท.บ.ประมง วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชไร่) วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชสวน) วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ พบอาจารย์ที่ปรึกษาและได้แนะนำหลักสูตร แนะนำการลงทะเบียนเรียน แนะนำการเรียนการสอน ตลอดจนการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว: ธวัชชัย แฝงลำดวน
ทีมา: คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง Computational Biochemistry for Agricultural Application

คณะเทคโนโลยี จั …