Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558

คณะเทคโนโลยี จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 หรือเรียกกันว่า “งานเทคโนแฟร์” ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 912 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณหน้าคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมเดินเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน

กิจกรรม ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการใหม่ๆ ระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร อีกทั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้วิชาการทางด้านเทคโนโลยีที่มีการเกษตรเป็นพื้นฐานแก่บุคคลทั่วไป สนับสนุนให้คณาจารย์และนิสิตสามารถนำผลงานวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรม ไปถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีให้แก่ชุมชนท้องถิ่นและขยายผลสู่การพัฒนาผลิตภาพของท้องถิ่นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างเป็นระบบครบวงจรที่ยั่งยืน ทั้งเป็นการสร้างโอกาสและพัฒนาสมรรถนะให้แก่คณาจารย์และนิสิตในคณะเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างกลไกลความร่วมมือในระบบเครือข่ายระหว่างคณะเทคโนโลยี ชุมชน ผู้ประกอบการหน่วยงานระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนำเอานวัตกรรมองค์ความรู้มาต่อยอดและขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ให้ยั่งยืนต่อไป

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการทางวิชาการ มีการสาธิตหนึ่งชั้นปีหนึ่งผลิตภัณฑ์ของนิสิตคณะเทคโนโลยี การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค การจำหน่ายพืชผักสมุนไพร ตลอดจนสินค้า OTOP นอกจากนี้ยังมีการอบรมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เช่น การอบรมการเลี้ยงปลานิลในกระชัง การทำอาหารเพื่อเลี้ยงไก่งวง การทำโยเกิร์ตเพื่อสุขภาพ การตรวจเพื่อรับรองมาตรฐานข้าว GAP และการผลิตเครื่องดื่มเชิงการค้า อีกทั้งการประกวดและเเข่งขัน อาทิเช่น การประกวดส้มตำลีลา สะท้านปฐพี การประกวดธิดาเกษตร การประกวดเทคโนสวรรค์ สานฝันลานลูกทุ่ง และการแข่งขันบรรจุถุงลูกพันธุ์ปลา สอดแทรกความบันเทิงด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนิสิตตลอดการจัดงาน ซึ่งการจัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี จะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี โดยทั้งนี้มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมชมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ผลการประกวดส้มตำลีลา สะท้านปฐพี 2015
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนผู้สูงอายุ บ้านท่าขอนยาง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ทีมไอริน โภชนา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ทีมฟ้าปิ้นแผ่นดินเดี่ยง
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ทีมครัวแม่พีช และครัว อ.อิ๋น

ผลการประกวดธิดาเกษตร 2015
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวชลธิชา พิมพสุทธ์ (ผู้เข้าประกวดหมายเลข 3)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ นางสาวอารียา แสนสุริยวงศ์ (ผู้เข้าประกวดหมายเลข 12)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ นางสาวภัททิยา วุฒิปรีดี (ผู้เข้าประกวดหมายเลข 7)
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ นางสาวสุรัมภา ยานยิ่ง (ผู้เข้าประกวดหมายเลข 8) และนางสาวจิราพร นันตะสุข (ผู้เข้าประกวดหมายเลข 5)
รางวัลขวัญใจประชาชน ได้แก่ นางสาวยลดา ชัยแสง (ผู้เข้าประกวดหมายเลข 10)

ผลการประกวดเทคโนสวรรค์ สานฝันลานลูกทุ่ง 2015
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวประภัสสร คบมิตร (ผู้เข้าประกวดหมายเลข 13)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ นายปรเมศร์ จันทะสิทธิ์ (ผู้เข้าประกวดหมายเลข 11)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ ไสยโอฬาร (ผู้เข้าประกวดหมายเลข 7) และรางวัล Popular Vote การประกวดเทคโนสวรรค์ สานฝันลานลูกทุ่ง 2015
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ นายอภิรุจชวัลกร บุตรศรี (ผู้เข้าประกวดหมายเลข 10) และนางสาวดวงดาว แสงกุดเรือ (ผู้เข้าประกวดหมายเลข 21)

ผลการแข่งขันบรรจุพันธุ์ลูกปลา
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ทีม B)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด (ทีม B)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ทีม B)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ทีม A)
รางวัลชมเชย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ทีม A และ B), มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ทีม A) และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด (ทีม B)

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

***** ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดลอกรูปภาพหรือนำไปเผยแพร่รูปภาพต่อ หากมีความประสงค์ใช้รูปภาพดังกล่าว กรุณาติดต่อที่คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม E-mail : faculty.techno.msu@gmail.com

วิดีโอ / ตัดต่อ : เสาวลักษณ์ บุตรสิมมา
เสียงบรรยาย : ณัฐธิดา เพ็ชรใต้
ผลิตโดย : งานข่าว กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มมส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบ 3 Admission 1 และ 2

สมัครวันที่ 7-1 …