Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 TECHNO FAIR 2014

คณะเทคโนโลยี จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 TECHNO FAIR 2014

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 17.00 น. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 หรือเรียกกันว่า “งานเทคโนแฟร์” ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไทยก้าวไกลอย่างยั่งยืน” โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการใหม่ๆ ระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร อีกทั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้ วิชาการทางด้านเทคโนโลยีที่มีการเกษตรเป็นพื้นฐานแก่บุคคลทั่วไป สนับสนุนให้คณาจารย์และนิสิตสามารถนำผลงานวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรม ไปถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีให้แก่ชุมชนท้องถิ่นและขยายผลสู่การพัฒนาผลิตภาพของท้องถิ่นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต อย่างเป็นระบบครบวงจรที่ยั่งยืน เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาสมรรถนะให้แก่คณาจารย์และนิสิตในคณะเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างกลไกลความร่วมมือในระบบเครือข่ายระหว่างคณะเทคโนโลยี ชุมชน ผู้ประกอบการหน่วยงานระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนำเอานวัตกรรม องค์ความรู้มาต่อยอดและขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ให้ยั่งยืนต่อไป

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการทางวิชาการ มีการสาธิตหนึ่งชั้นปีหนึ่งผลิตภัณฑ์ของนิสิตคณะเทคโนโลยี มีการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภค มีการจำหน่ายพืชผักสมุนไพร ตลอดจนสินค้า OTOP นอกจากนี้ยังมีการอบรม/สาธิตด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร เช่น การอบรมเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดนางรมด้วยฟางข้าว การอบรมโรคของปลานิล การอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการอบรมตรวจสอบอนุมูลอิสระในพืช อีกทั้งการแข่งขัน เช่น การแข่งขันทักษะการตัดแต่งซากสัตว์ปีก การแข่งขันทักษะการคล้องโคและล้มโค การแข่งขันการจัดตู้พันธุ้ไม้น้ำ มีการประกวดผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร ประกวดธิดาเกษตรจำแลง ประกวด Techno Dance Contest สอดแทรกความบันเทิงด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนิสิตตลอดการจัดงาน

ในการนี้ งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณหน้าคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวนมาก

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / เจษฎา กลิ่นกล้า / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

บริษัท ดัชมิลล์ รับสมัครบัณฑิตปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชี วภาพ และจุลชี ววิทยา จบปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดาวน์โหลดใบสมัค …