Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB 2020

คณะเทคโนโลยี จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB 2020

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Food, Agriculture and Biotechnology (ICoFAB) 2020 ด้วยระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับผลการวิจัย ระหว่างนิสิต คณาจารย์ และนักวิชาการ โดยมีสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, Kongunadu Arts and Science College, Einstein Research Academy (ERA), ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย, Jenderal Soedirman University, ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว
ในพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB 2020 ได้รับเกียรติจาก รศ.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี และมี รศ.ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยีกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน
ภายในงานจัดให้มีการเสวนาวิชาการ/บรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Keynote Speaker) และผู้บรรยายรับเชิญ (Invited Speaker) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ของงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Keynote Speaker) จำนวน 3 ท่าน
1) Prof. Ir. Totok Agung Dwi Haryanto, Jenderal Soedirman University, ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2) Prof. Dr. Ping Zhang, Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
3) ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้บรรยายรับเชิญ (Invited Speaker) จำนวน 8 ท่าน
1) รศ.ดร. เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) Assoc. Prof. Dr. Jibu Thomas, Department of Biotechnology, School of Agriculture and Biosciences, Karunya Institute of Technology and Sciences, ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย
3) Prof. Wong Ling Shing, Faculty of Health and Life Sciences, INTI International University & Colleges, ประเทศสมาพันธรัฐมาเลเซีย
4) Mr. Brecht Bruneel, ORFFA, ประเทศเนเธอแลนด์
5) ผศ.ดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6) ดร.ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
7) Asst. Prof. Dr. Sinouvassane Djearamane, Department of Biomedical Science, Faculty of Science, Universiti Tunku Abdul Rahman, ประเทศสมาพันธรัฐมาเลเซีย
Asst. Prof. Dr. Anto Cordelia T.A.D., Universiti Tunku Abdul Rahman, ประเทศสมาพันธรัฐมาเลเซีย
ผู้สนใจลงทะเบียนร่วมงานในครั้งนี้มีจำนวนกว่า 280 คน จากในและต่างประเทศ เช่น ประเทศสาธารณรัฐ

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีประชุมหารือการดำเนินงานพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

เมื่อวันศุกร์ที …

Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดงานประชุมนานาชาติ The 5th International Conference on Food ,Agriculture and Biotechnology (ICOFAB) 2018

คณะเทคโนโลยี จัดงานประชุมนานาชาติ The 5th International Conference on Food ,Agriculture and Biotechnology (ICOFAB) 2018

คณะเทคโนโลยี มมส จัดประชุมนานาชาติ The 5th International Conference on Food ,Agriculture and Biotechnology (ICOFAB 2018)

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานประชุมนานาชาติ The 5th International Conference on Food ,Agriculture and Biotechnology (ICOFAB) 2018 ขึ้น ณ โรงแรมสยามธาราพาเลช จังหวัดมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดี คณะเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ดีศิลธรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงานวัตุประสงค์ ในการนี้มีการบรรยายพิเศษ โดย Prof. Dr. Nigel Grigg จากมหาวิทยาลัย Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ เรื่อง Applying lean thinking to the horticultural value chain in New Zealand มีผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมจำนวนมาก

ในการจัดประชุมนานาชาติในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 -31 สิงหาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัย ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเทคโนโลยี และบุคคลทั่วไป ตลอดจนเพื่อเป็นเวทีให้นิสิตได้นำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับผลการวิจัย ระหว่างอาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป ในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆ และเพื่อให้เกิดกลไกการเชื่อมโยง สนร้างเครือข่าย และเรียนรู้วัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน และประเทศต่างๆร่วมกัน

ดาวน์โหลดภาพ

ภาพ : ธวัชชัย แฝงลำดวน
ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียง

ที่มา: มหาวิทยาลัย มหาสารคาม URL : https://www.facebook.com/MahasarakhamUni/

TECHNO CHECK ALSO

มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

วันนี้ (30 กันย …

Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี จัดงานประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา อาเซียน ครั้งที่ 3

คณะเทคโนโลยี จัดงานประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา อาเซียน ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ : การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา อาเซียน ครั้งที่ 3 (The 3rd International Postgraduate Symposium on Food, Agriculture and Biotechnology (IPSFAB) in ASEAN 2016) ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ และห้องประชุมแม่น้ำสงคราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดและต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ และมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก Prof.Hu Boran และ Prof.Satoru Kondo ผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย

การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความ รู้ที่เกิดจากการวิจัย ของนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษาของคณะเทคโนโลยี และบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นเวทีให้นิสิตได้นำเสนอผลงานการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับผลการวิจัย ระหว่างนิสิต คณาจารย์ และนักวิชาการ ในกลุ่มประเทศอาเซียนและอื่นๆ ตลอดจนให้เกิดกลไกการเชื่อมโยง สร้างเครือข่าย และเรียนรู้วัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนร่วมกันระหว่างผู้เข้าอบรมจาก ประเทศต่างๆ

ในการนี้ มีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน ประกอบไปด้วย คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการนิสิต นักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน และอาจารย์ นักวิจัย นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมฟังและนำเสนอผลงานทางวิชาการเป็นจำนวนมาก

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / กฤษดา จิตเรณู / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ : Download icon_17

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB2021

คณะเทคโนโลยี มห …