Upcoming Events
Home / ประชาสัมพันธ์ / คณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

คณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

 

ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

กำหนดการ ปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2562