Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งทางวิชาการใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ท่าน

คณะเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งทางวิชาการใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ท่าน

ตำแหน่งทางวิชาการใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งทางวิชาการใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะเทคโนโลยี จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏนัณ แสนทวีสุข สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาสัตวศาสตร์
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ บรรลือ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์

ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณา ทุน กยศ. และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1/2561 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กยศ. กรอ. ที่มา …