Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยีร่วมใจน้องใหม่สร้างสรรค์ นาสีนวนร่มเย็น” big cleaning Day

คณะเทคโนโลยีร่วมใจน้องใหม่สร้างสรรค์ นาสีนวนร่มเย็น” big cleaning Day

คณะเทคโนโลยีร่วมใจน้องใหม่สร้างสรรค์ นาสีนวนร่มเย็น” big cleaning Day เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี และฝ่ายอาคารสถานที่ ได้จัด โครงการ “เทคโนรวมใจ น้องใหม่สร้างสรรค์ นาสีนวนร่มเย็น” Big cleaning Day ซึ่ง กิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้น เพื่อให้นิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารเรียนรู้การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี (เขตพี้นที่นาสีนวน) ตำบล นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ได้ร่วมกิจกรรมดำนา และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 1 และรุ่นพี่ สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยี ตลอดจนผู้บริหารคณาจารย์ และบุคลากร ได้ร่วมมือกันเป็นอย่างดี แสดงถึงความสามัคคี มีจิตสาธารณะ ต่อไป

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ(การใช้โปรแกรม google from)

ฝ่ายพัฒนานิสิต …