Upcoming Events
Home / ทุน/วิจัย / คณะเทคโนโลยีประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณากู้ยืม กยศ/กรอ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คณะเทคโนโลยีประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณากู้ยืม กยศ/กรอ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


กยศ ชั้นปี 2 ขึ้นไป

กรอ ชั้นปี 2 ขึ้นไป

TECHNO CHECK ALSO

กองกิจการนิสิต มมส รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับรางวัล MSU FOR ALL

ที่มา : กองกิจก …