Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยีจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติ อาจารย์ และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2560

คณะเทคโนโลยีจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติ อาจารย์ และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2560

คณะเทคโนโลยีจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติ อาจารย์ และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560  คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานยกย่องเชิด

ชูเกียรติอาจารย์ และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2560  ณ ลานกิจกรรม ภายในอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรองศาสตราจารย์

ดร.อนุชิตา  มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์ และบุคลากร ประเภทต่างๆ เพื่อยกย่องและเป็นกำลังใจแก่อาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้สร้างสรรค์ผลงาน ทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป โดยได้แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

อาจารย์ดีเด่น

1.อาจารย์ดีเด่นด้านการสอน

1.1 สาขาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาศาสตร์ ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดดาว  ภาษีผล

1.2 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คืออาจารย์บุษบา  ธระเสนา

1.3 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คืออาจารย์ ดร.มงคล  วงศ์สวัสดิ์

1.4 สาขาสัตวศาสตร์ คืออาจารย์ ดร.เกษศิรินทร์  ศักดิ์วิวัฒกุล

1.5 สาขาประมง คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททิรา เกษมศิริ

 1. อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  ด้วงคำจันทร์

 1. อาจารย์ดีเด่นด้านพัฒนานิสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย บุตคุป

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น

 1. สำนักงานเลขานุการ
  • ข้าราชการสายสนับสนุน ได้แก่นายยุทธชัย อุทัยแพน
  • พนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่นางสาวนฤมล โพธ์มินทร์
  • ลูกจ้างชั่วคราว ได้แก่นายพงศพัศ ละอองคำ

2.ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

 • พนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่นางศิริพรรณ พลแสน
 • ลูกจ้างชั่วคราว ได้แก่นางสาววันประเสริฐ ทุมพะลา
 • ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร และโภชนศาสตร์
  • ลูกจ้างชั่วคราว ได้แก่นางสาวเปียทิพย์ โภคาพานิช
 • ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  • พนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่นางสาวพะงา ยืนยาว

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน/พงษ์เทพ เจริญศักดิ์

ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง Computational Biochemistry for Agricultural Application

คณะเทคโนโลยี จั …