Upcoming Events
Home / คณะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยี

คณะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยี

Room_1378740459 ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม
ตำแหน่ง :
คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติและผลงานวิจัย
2015-05-14_115116 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์
ตำแหน่ง :
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายวิชาการ
› ประวัติและผลงานวิจัย
Room_1389077124 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม
ตำแหน่ง :
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรม
ประวัติและผลงานวิจัย
  ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ ชายคง
ตำแหน่ง :
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการวิชาการ
› ประวัติและผลงานวิจัย
Room_1378982212 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัชญา สังข์ศรีอินทร์
ตำแหน่ง : 
รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ
ประวัติและผลงานวิจัย
ชื่อ-สกุล : นายพงษ์เทพ เจริญศักดิ์
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี
› ประวัติและผลงานวิจัย