Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งทางวิชาใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งทางวิชาใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

congratulation

ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งทางวิชาใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร่วมฤดี พานจันทร์
สาขาประมง ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย บุตคุป
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี

ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB 2020

คณะเทคโนโลยี มห …