Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ขอเชิญร่วมโครงการ “สืบสานตำนานภูมิปัญญา อาหารหมักอีสานลุ่มแม่น้ำชี”

ขอเชิญร่วมโครงการ “สืบสานตำนานภูมิปัญญา อาหารหมักอีสานลุ่มแม่น้ำชี”

ขอเชิญร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม “สืบสานตำนานภูมิปัญญา อาหารหมักอีสานลุ่มแม่น้ำชี เขตจังหวัดมหาสารคาม” วันที่ 2 กันยายน 2558 ณ คณะเทคโนโลยี

กำหนดการ
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
“สืบสานตำนานภูมิปัญญา อาหารหมักอีสานลุ่มแม่น้ำชี เขตจังหวัดมหาสารคาม”
วันที่ 2 กันยายน 2558 ณ คณะเทคโนโลยี
*********************************************

08.30 น.           ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ณ ห้อง TA 401 ชั้น 4
09.00 น.           พิธีเปิดงานโดย คณบดีคณะเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม
09.15 น.            บรรยายพิเศษเรื่อง “อาหารหมัก” โดย อาจารย์ ดร.บุษกร ทองใบ
10.00 น.            รับประทานอาหารว่าง บริเวณชั้น 1
10.30 น.            อบรมเชิงปฏิบัติการ แบ่งกลุ่ม 4 ฐาน บริเวณชั้น 1

ฐานที่ 1 ส้มหมู ห้อง  TA101
ฐานที่ 2 ส้มผัก ห้อง  TA101
ฐานที่ 3 สาโท   ห้อง TA112
ฐานที่ 4 ปลาส้ม ห้อง TA112

11.30 น.          ร่วมเวทีเสนาวิชาการ ณ ห้อง TA401 ชั้น 4 ในหัวข้อ “เสวนาประสาพื้นบ้าน อาหารหมักอีสาน” และสรุปองค์ความรู้
12.15 น.           รับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ

1. นิสิตแต่งกายชุดกางเกง แบบสุภาพ
2. บุคลากรแต่งกายชุดพื้นเมือง ผ้าซิ่นอีสาน

TECHNO CHECK ALSO

คอร์สเทคนิค เพาะเนื้อเยื่อไม้ด่าง WePlantGrow ร่วมกับคณะเทคโนโลยี

เมื่อวันเสาร์ที …