Upcoming Events
Home / ประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญรับฟัง การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ คณะเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขอเชิญรับฟัง การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ คณะเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/tkUsTowdxq3J7oyQ7
QRCode


ลิ้งก์เข้าร่วมรับฟัง (webex) https://msu-th.webex.com/msu-th/onstage/g.php?MTID=ef1cb119a5927a9d96ec79437ac12c8d0
QRCode

TECHNO CHECK ALSO

ประชาสัมพันธ์นิสิตที่กู้ยืม กยศ.ประเภทต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (กรอกวงเงิน)

ประชาสัมพันธ์นิ …