Upcoming Events
Home / ประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญนิสิตคณะเทคโนโลยีที่เป็นต้นแบบการฝึกซ้อมระดับมหาวิทยาลัยและนิสิตต้นแบบระดับคณะเข้าร่วมฝึกซ้อมต้นแบบ

ขอเชิญนิสิตคณะเทคโนโลยีที่เป็นต้นแบบการฝึกซ้อมระดับมหาวิทยาลัยและนิสิตต้นแบบระดับคณะเข้าร่วมฝึกซ้อมต้นแบบ

ขอเชิญนิสิตคณะเทคโนโลยีที่เป็นต้นแบบการฝึกซ้อมระดับมหาวิทยาลัยและนิสิตต้นแบบระดับคณะเข้าร่วมฝึกซ้อมต้นแบบ ในระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 น. ณ ห้อง TA407 คณะเทคโนโลยี

นิสิตต้นแบบระดับมหาวิทยาลัย

1. นายธวัชชัย   แตงไทย              สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
2. นายศราวุฒิ  ผุยโสภา            สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
3. นายดลวัฒน์  กิติอาษา            สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
4. นายอุกฤษณ์  ไสยรส            สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
5. นางสาวสาวิตรี  ราชสีห์            สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
6. นางสาวศริญญา  คำเจียก        สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
7. นางสาวศิริยากร  กุลชื่อ            สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
8. นางสาวอนิสา  วันศุกร์            สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
9. นายนวชาติ  สนธยา            สาขาสัตวศาสตร์
10. นายพงศธร  บุ้งทอง              สาขาสัตวศาสตร์
11. นางสาวจีระนันท์  เจริญสุข        สาขาสัตวศาสตร์
12. นางสาวสุดารัตน์  ว่องวิไล        สาขาสัตวศาสตร์
13. นายเดชรัตน์  ปัจจาระพรม        สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
14. นางสาวปัญญ์ศิริ  บุ้งทอง        สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
15. นายภานุวัฒน์  จงแก่นบุญ        สาขาประมง
16. นางสาวพิมพ์ธิดา   อุปฮาด        สาขาประมง
17. นายจักรภัทร์  สัตตธารา        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
18. นายพรพรหม  ชลวิทย์เลิศศิลป์    สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
19. นายธานินทร์  ทานงัย            สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
20. นางสาวเกศวรินทร์  จันทวงค์    สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
21. นางสาวภัศรา  ปรารมย์        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
22. นางสาวกรรณิกา  ประชาชิตร    สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

นิสิตต้นแบบระดับคณะ

1. นายนายศรศักดิ์  พื้นเกาะ        สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
2. นายทศพล  คำทะเนตร            สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
3. นายการันต์  การอารุณ            สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
4. นายดนัย   คล้ายผา            สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
5. นายวุฒินันท์  อูบคำ            สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
6. นายชาญนรงค์  โพธิ์สาร            สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
7. นายเรืองศักดิ์  เลิศลำหวาน        สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
8. นายทัชชกร  เพ็ชรสูงเนิน        สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
9. นายศุภกร  แก้วกัลป์            สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
10. นายณัฐพงษ์  ประกอบแก้ว        สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
11. นางสาวชลธิชา   กะหะหะสิทธิ์    สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
12. นางสาวชลิดา   ชัยสุวรรณ        สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
13. นางสาวฐิติพร  เหล็กกล้า        สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
14. นางสาวเกศิณีพร  จิรเกษมสุข    สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
15. นางสาวสุธิดา   พงษ์ประชา        สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
16. นางสาวสาวิตรี  วาดพนม        สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
17. นางสาวจุไรพร   พรมทะสาร        สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
18. นางสาวนฤมล  ปู่บุตรชา            สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
19. นางสาวปิยฉัตร  สีพรม            สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
20. นางสาวศิริลักษณ์  คำชมภู          สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
21. นายอนุรุช  ป้องสอน            สาขาวิชเทคโนโลยีการเกษตร
22. นายอรวุฒิ  อุ่นแดง            สาขาวิชาทคโนโลยีการเกษตร
23. นายกิตติศักดิ์  ขุนเกี้ยม            สาขาวิชาทคโนโลยีการเกษตร
24. นายฉัตรชัย  เรียบคอนบุรี        สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
25. นายชินวัตร  พูนศรี            สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
26. นางสาววชิราภรณ์  ศรีวรรณา    สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
27. นางสาววิภาดา  เชื้อบุญมี        สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
28. นางสาวรัตติกาล  จงชิดกลาง    สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
29. นางสาวสุดารัตน์  จูมลี            สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
30. นางสาวกัลยาวดี  รัตหน        สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
31. นายพรพรหม  ชลวิทย์เลิศศิลป์    สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
32. นายพัฒนพงษ์  หมุนคำ        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
33. นายอนันตชัย  นาโคกสูง        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
34. นายพงศธร  สุขแสน            สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
35. นางสาวดุษฎี ธูปทิศศาล        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
36. นางสาวทิพย์ภิยะ  การีรัตน์        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
37. นางสาวจิราภรณ์  นามมงคล        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
38. นางสาวสุพัตรา  ศรีสว่าง        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
39. นางสาวเพ็ญพิชญ์  บุญริน        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
40. นางสาวพรประภา  ศิริธร        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
41. นางสาวประภาดา  เหล่าทองธาร    สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
42. นางสาวนิภาดา  ประเสริฐ        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
43. นางสาววรรณนา  ศรัทธา        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
44. นางสาวจุฑารัตน์  ไทยศิริ        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
45. นางสาวชัญญา  ประทายนอก    สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
46. นายนฤพลธ์  อะภัย            สาขาสัตวศาสตร์
47. นายกิตติชัย  พลเยี่ยม            สาขาสัตวศาสตร์
48. นายณัฐชนน  ภูหัวไร่            สาขาสัตวศาสตร์
49. นายเนติพงษ์  วรรณตรง        สาขาสัตวศาสตร์
50. นางสาววิชุดา  ทองจำปา        สาขาสัตวศาสตร์
51. นางสาวรัตนา  สกุลรักษ์        สาขาสัตวศาสตร์
52. นางสาวพรนภา  ดงตะใน        สาขาสัตวศาสตร์
53. นางสาวนุชนารถ  ชูวงค์        สาขาสัตวศาสตร์
54. นายจักรพันธ์   ศิริแก้วเลิศ        สาขาประมง
55. นายสืบสาย   กุลาศา            สาขาประมง
56. นายวัชรพงษ์  แอบผักแว่น        สาขาประมง
57. นายฤทธิชัย  ฤทธิ์สีบุญ            สาขาประมง
58. นายวัชรพงษ์  เวชกามา        สาขาประมง
59. นางสาวนีระมล  รัตนสีหภูมิ        สาขาประมง
60. นางสาวพรรณิชา  บุพผาสุก        สาขาประมง
61. นางสาวนลิตา  สุทธิธรรม        สาขาประมง
62. นางสาวสิริพร   ยุพงษ์            สาขาประมง
63. นางสาวไพรสุดา  รักษาก้านตง    สาขาประมง

ที่มา : งานพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2562