Upcoming Events
Home / ประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญต้อนรับอาคันตุกะจาก National University of Taiwan Pingtong

ขอเชิญต้อนรับอาคันตุกะจาก National University of Taiwan Pingtong

ขอเชิญ รองคณบดี/หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี ต้อนรับอาคันตุกะจาก National University of Taiwan Pingtong เข้าเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีและห้องปฏิบัติการ (Laboratories) ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.3014.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ให้ทุกภาควิชาจัดเตรียมข้อมูล เอกสารแนะนำภาควิชา/สาขาวิชา และห้องปฏิบัติการ (Laboratories) ให้พร้อมสำหรับการเยี่ยมชมของอาคันตุกะในครั้งนี้

กำหนดการ
2015-05-18_130319

ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

ประวัติบ้านนาสีนวนและข้าวเหนียวพื้นเมือง