Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย “โครงการอบรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิตและบุคลากร” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรทณา สินศิริ ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 (TA201) ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

− การบรรยายสำหรับบุคลากร เวลา 08.30-12.00 น.
− การบรรยายสำหรับนิสิต เวลา 13.00-16.30 น.

ที่มา : ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับตัวแทนจาก SINGAPORE INSTITUTE OF TECHNOLOGY (SIT)

เมื่อวันอังคารท …