Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / กิจกรรมเปิดค่ายเทคโนโลยีอาหารและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ (Food Tech and Young Startup Camp)

กิจกรรมเปิดค่ายเทคโนโลยีอาหารและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ (Food Tech and Young Startup Camp)

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิด “ค่ายเทคโนโลยีอาหารและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ (Food Tech and Young Startup Camp)” ส่งเสริมการพัฒนาแนวคิดทางด้านการทำธุรกิจ สร้างสรรค์นวัตกรรมช่วยผลักดันการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ประมวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 4 – 6 ในสายวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียน บรบือวิทยาคาร , วาปีปทุม , ท่าขอนยางพิทยาคม ผดุงนารี และนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 – 4 และปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการอาหาร/สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ และสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประมาณ 70 คน

นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เปิดเผยว่า จากนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยและเด็กรุ่นใหม่มาทดลองผลิตสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต เพื่อเป็นพลังสำคัญในการช่วยผลักดันการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ โครงการนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้มีองค์ความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน ตามแนวทาง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และสนับสนุนรูปแบบการศึกษาแนวใหม่ ที่เรียกว่า STEM อันประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ โดยบูรณาการองค์ความรู้ทั้ง 4 สาขาวิชาเข้าด้วยกัน อีกทั้งเพื่อให้เยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ได้พัฒนาแนวคิดทางด้านการทำธุรกิจ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตที่มีความรวดเร็ว แข็งขันมากขึ้น

โดยตลอดระยะเวลา 3 วัน คือตั้งแต่วันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2559 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้ที่หลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน อาทิเช่น ความปลอดภัยอาหาร การถนอมรักษา การแปรรูปอาหาร มหัศจรรย์ข้าวไทย แบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำผลงานตามแนวความคิดการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น ข้าวจี่ การศึกษาดูห้องปฏิบัติการของอุทยาวิทยาศาสตร์ การพัฒนาโมเดลธุรกิจ โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำและกระตุ้นกระบวนการคิดและเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นของตนเอง นำไปสู่การเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือ Startup ต่อไปในอนาคต

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB2021

คณะเทคโนโลยี มห …