Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย ให้กับคณาจารย์และนักวิจัย ครั้งที่ 2

คณะเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย ให้กับคณาจารย์และนักวิจัย ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 13.00น. คณะเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย ให้กับคณาจารย์และนักวิจัย ในหัวข้อ คิดอย่างไร เขียนอย่างไร เพื่อให้ได้ทุนวิจัย เรื่อง ทำอย่างไรจึงขอทุนวิจัยจากต่างประเทศได้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพล วังคะฮาด อาจารย์ สาขาประมง มาเป็นวิทยากร พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ทำอย่างไรจึงขอทุนวิจัยจากต่างประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นดังกล่าว โดยผ่านโปรแกรม Microsoft Teams Online ณ ห้องประชุม 1 TA201 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว: ธวัชชัย แฝงลำดวน/สุภัค ลี้สงวน
ที่มา: คณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง Computational Biochemistry for Agricultural Application

คณะเทคโนโลยี จั …