Upcoming Events
Home / ประชาสัมพันธ์ / กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่

คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา  2561

วันพุธที่  1  สิงหาคม  2561   เวลา  08.00    16.30 น.

ณ  คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เวลา กิจกรรม
08.00 น. นิสิตใหม่รายงานตัว ณ ห้อง (TA401) คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
09.00 – 09.15 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์ (รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต) กล่าวรายงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม (คณบดีคณะเทคโนโลยี) กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่
09.15 – 09.20 น. – แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ของแต่ละสาขาวิชา
– สำนักวิทยบริการแนะนำเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด
09.20 – 10.00 น. – นำเสนอวีดิทัศน์แนะนำกิจกรรมสโมสรนิสิต
– สโมสรนิสิตพบน้องใหม่และเล่าสู่น้องฟัง หัวข้อ “ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย”
10.00 – 12.00 น. นิสิตใหม่แยกพบอาจารย์ที่ปรึกษา
– ห้อง TA401 สาขาสัตวศาสตร์
– ห้อง TA408 สาขาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
– ห้อง TA301 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
– ห้อง TA310,311สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
– ห้อง TA318 สาขาประมง
– ห้อง TA319 สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
นิสิตใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา
– แนะนำหลักสูตร
– แนะนำการลงทะเบียน
– แนะนำการเรียนการสอน
– แนะนำเรื่องทุนการศึกษา กยศ.
– แนะนำสถานที่ในการเรียนการสอน
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (คณะรับผิดชอบอาหารกลางวัน)
13.30 – 16.30 น. นิสิตใหม่แยกพบอาจารย์ที่ปรึกษา

 

TECHNO CHECK ALSO

ประกาศรายชื่อนิสิตที่กรอกรหัสนิสิตผิด

ประกาศรายชื่อนิ …