Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ”

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ”

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ” ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยี โดยมี รองศาสตราจารย์ อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม และมี นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้กับบุคลากร ในหัวข้อ “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ

ในการอบรมในครั้งนี้ มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยี และบุคลากรผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรสามารถจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ในงานที่รับผิดชอบภายในหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มมส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบ 3 Admission 1 และ 2

สมัครวันที่ 7-1 …