Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / การสร้างความร่วมมือกับสมาคมกาแฟลาว เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ

การสร้างความร่วมมือกับสมาคมกาแฟลาว เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ

            เมื่อวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2559  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา  มุ่งงาม  คณบดีคณะเทคโนโลยี และรองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เดินทางไปลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับสมาคมกาแฟลาว ณ เมืองปากเซ แขวงจำปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ เพื่อพัฒนา และแลกเปลี่ยนคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต  ตลอดจนส่งเสริมประสบการณ์การปฏิบัติงาน การฝึกงานจากสถานประกอบการในต่างประเทศ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการ อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยี  และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

นอกจากนั้นคณะผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมชมไร่กาแฟของบริษัท ปากซอง ไฮแลนด์ (Pakxong Highland) เพื่อศึกษาขั้นตอนการเพาะปลูก การผลิตกาแฟ และการลงทุนในประเทศสปป.ลาว  และเยี่ยมบัณฑิตของคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ไปทำงานที่ไร่กาแฟของบริษัท ปากซอง ไฮแลนด์

ประเทศสปป.ลาว

ที่มา/ภาพข่าว: พงษ์เทพ เจริญศักดิ์

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB2021

คณะเทคโนโลยี มห …