Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ Open House TCAS63 แนะแนวการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ Open House TCAS63 แนะแนวการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ Open House TCAS63 แนะแนวการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 อาคารสาธารณสุขศาสตร์
วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น. คณะเทคโนโลยี ร่วมออกบูธ และนำเสนอประชาสัมพันธ์หลักสูตรในคณะเทคโนโลยี แนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี สำหรับผู้บริหารสถาบันการศึกษา ครูแนะแนว และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดใกล้เคียง
การจัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรในคณะเทคโนโลยีครั้งนี้โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิตเป็นประธาน และนางสุชาราวตี มาบุญธรรม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พร้อมกับบุคลากร และนิสิตทุกสาขาวิชาของคณะเทคโนโลยีเข้าร่วมประชาสัมพันธ์ตอบคำถามน้องๆ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ซึ่งมีนายทวีศักดิ์ ชูทองคำ และนายเอกลักษณ์ ยศสกุล เป็นตัวแทนในการขึ้นนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอน วิธีการรับเข้าศึกษา การสมัคร ตลอดจนเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะ
คณะเทคโนโลยี เปิดสอนทั้งหมด 7 สาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นสาขาวิชาที่นำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ในระดับอุตสาหกรรม
2. สาขาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่) เป็นหลักสูตรที่ศึกษาเกี่ยวกับการเกษตร การผลิตพืชไร่นา และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืช ด้านการผลิตไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสมุนไพร พืชสวนที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร การออกแบบจัดสวน
3. สาขาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชสวน) เป็นหลักสูตรที่ศึกษาเกี่ยวกับการเกษตร การผลิตพืชวิชาเอกพืชไร่ ที่ผู้เรียนสนใจการเรียนด้านการผลิตพืชที่ใช้ในอุตสาหกรรม แป้ง น้ำตาล อาหารสัตว์เอทานอล ยางพารา อุตสาหกรรมน้ำมัน และพลังงานทดแทน เช่น ข้าว อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง ถั่วเหลือง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา เป็นต้น
4. สาขาสัตวศาสตร์ เป็นสาขาที่เปิดทำการเรียนการสอนทางด้านการผลิตสัตว์ ทั้งด้านการผลิตสัตว์ปีก ผลิตสุกร ผลิตโคเนื้อ ผลิตโคนม ด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และโภชนศาสตร์สัตว์
5. สาขาประมง เป็นสาขาวิชาที่สอนด้านการประมงแบบองค์รวม โดยเฉพาะการพัฒนางานทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจับสัตว์น้ำการแปรรูปสัตว์น้ำ ธุรกิจการประมง การจัดการทรัพยากรประมงและทรัพยากรแหล่งน้ำ รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ความหลากหลายทางชีวภาพ ตามลักษณะสังคมวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับการประมง
6. สาขาเทคโนโลยีการอาหาร และโภชนาการ หลักสูตรมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหารให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและตรงกับข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัย
7. สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นสาขาที่ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตามความต้องการของผู้บริโภคและตรงกับข้อบังคับความปลอดภัย โดยผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหาร การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์อาหาร

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คอร์สเทคนิคเพาะเนื้อเยื่อไม้ด่าง โดย เคน ภูภูมิ และคณาจารย์ผู้เชียวชาญ

ประชาสัมพันธ์ ค …