Upcoming Events
Home / กรรมการประจำคณะเทคโนโลยี

กรรมการประจำคณะเทคโนโลยี

Room_1378740459 ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม
ตำแหน่ง :
คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
› ประวัติและผลงานวิจัย
2015-05-14_115116 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์
ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
› ประวัติและผลงานวิจัย
Room_1389077124 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม
ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรม
ประวัติและผลงานวิจัย
Room_1386062623 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ มูลตรี
ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการวิชาการ
› ประวัติและผลงานวิจัย
Room_1378982212 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัชญา สังข์ศรีอินทร์
ตำแหน่ง : 
รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ
ประวัติและผลงานวิจัย
 Room_1378981838 ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.ดุลจิรา สุขบุญญสถิตย์
ตำแหน่ง : 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาศาสตร์
› ประวัติและผลงานวิจัย
 1378772958 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู แก้วดวงตา
ตำแหน่ง : 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเกษตร
› ประวัติและผลงานวิจัย
1389845116 ชื่อ-สกุล : อาจารย์ บุษบา ธระเสนา
ตำแหน่ง :
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
› ประวัติและผลงานวิจัย
2015-05-20_153817 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ไทเมืองพล
ตำแหน่ง :
กรรมการประจำคณะเทคโนโลยี, ผู้แทนคณาจารย์
› ประวัติและผลงานวิจัย
Room_1390279716 ชื่อ-สกุล : นายพงษ์เทพ เจริญศักดิ์
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี
› ประวัติและผลงานวิจัย