Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการเชิญและแลกเปลี่ยนอาจารย์  นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการเชิญและแลกเปลี่ยนอาจารย์  นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน  2560  เวลา 10.00 น.

คณะเทคโนโลยี ได้จัดโครงการเชิญและแลกเปลี่ยนอาจารย์  นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน  2560  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม TA 201 คณะเทคโนโลยี

โดยมี Prof. J. Peter W. Young  วิทยากรชาวต่างชาติประเทศอังกฤษ เป็นผู้บรรยายพิเศษให้ความรู้ ในหัวข้อ “Do bacteria have species?”

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวต้อนรับและเปิดงานโครงการในครั้งนี้

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน/นุชนาถ ประมาคะตัง
ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

คณะเทคโนโลยี จั …